No title...
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG HÒA LỢI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG BỔ SUNG ỦY VIÊN VÀ CHỦ TỊCH UBMTTQ PHƯỜNG, NHIỆM KỲ 2019-2024

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG HÒA LỢI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG BỔ SUNG ỦY VIÊN VÀ CHỦ TỊCH UBMTTQ PHƯỜNG, NHIỆM KỲ 2019-2024

    Ngày 03/11/2021, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Lợi tổ chức hội nghị hiệp thương bổ sung ủy viên và Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường nhằm kiện toàn Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019-2024.